Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận 
01/08/2019 
 
 
Tin đã đưa