Tin từ Sở ngành, địa phương

Thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(19/04/2021)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về kết quả lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện thành công những nội dung mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả của những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động tạo động lực và sự hứng khởi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ngày 14/4/2021 Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.