Danh mục các chương trình, đề tài 
STT Tên danh mục Xem/Tải về
1 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2018 974/QĐ-UB
 2  Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2017  3272/QĐ-UB
740/QĐ-UB
830/QĐ-UB
1469/QĐ-UB
 3  Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2016  951/QĐ-UB
1195/QĐ-UB
1253/QĐ-UB
2515/QĐ-UB
2775/QĐ-UB