Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 
Chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
05/05/2015 0:00