Cải cách hành chính

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030(22/07/2021)

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình).

Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố(16/07/2021)

Ngày 08/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố.