Thông tin đất đai
 
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Bắc 
24/08/2021 
 
XEM CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH SỐ 439/QĐ-UBND