Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 
28/04/2021 
 
Xem chi tiết tại đây