Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận 
28/02/2021 
 
Xem chi tiết tại đây