Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận 
11/05/2021 
 
Xem chi tiết tại đây