Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai; lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý  
20/07/2020 
 
Xem chi tiết tại đây