Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận. 
16/03/2021 
 
Xem chi tiết tại đây