Văn bản bầu cử
 
Văn bản Trung ương đã ban hành 
02/03/2016 
 
Văn bản đã được ban hành và công bố rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành gồm:
I. NGHỊ QUYẾT:
1/ Nghị quyết số 1129/2016/ UBTVQH13.pdf ngày 14/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII v/v công bố ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021;
2/ Nghị quyết số 105/2015/QH13.pdf ngày 25/11/2015 của QH về ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021; thành lập HĐ bầu cử Quốc gia;
3/ Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13.pdf ngày 16/01/2016 của UBTVQH v/v hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND các cấp NK 2016-2021;
4/ Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13.pdf ngày 18/01/2016 của UBTVQH
 quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức HN cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung;
5/ Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN.pdf    ngày 01/02/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp, NK 2016-2021.

II. NGHỊ ĐỊNH:
1/ Nghị định số 08/2016/NĐ CP.pdf ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

III. THÔNG TƯ:
1/  Thông tư số 06/2016/TT-BTC.pdf ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021;
2/ Thông tư số 02/2016/TT-BNV.pdf ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

IV. CHỈ THỊ:
1/  Chỉ thị số 01/CT-TTg.pdf ngày 13/01/2016
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021;
2/  
Chỉ thị số 51-CT/TW.pdf ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021;

V. KẾ HOẠCH:
1/ Kế hoạch số 
151/KH BTTTT.pdf ngày 15/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021;

VI. VĂN BẢN KHÁC:
1/ Hướng dẫn số 
169-HD/BTGTW.pdf ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021;
2/ Văn bản số 49/VPHĐBCQG-TT.pdf ngày 18/01/2016 của Văn phòng HĐ bầu cử Quốc gia v/v gửi lịch về công tác bầu cử và các công việc cần triển khai thực hiện;
3/ Văn bản số 20-HD/UBKTTW.pdf của UBKT Trung ương v/v hướng dẫn thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp NK 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp;
4/ Hướng dẫn số 84/VPHĐBCQG-PL.pdf ngày 17/02/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn việc xác định số lượng người trong danh sách ứng cử