Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2022 
23/09/2021 
 

Ngày 22/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2022 (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã) là 256.685 biên chế, cụ thể như sau:

- Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 247.722 biên chế (trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 106.890 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 140.832 biên chế);

- Biên chế công chức trong các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế;

- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế;

- Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng: 7.035 biên chế;

- Biên chế công chức dự phòng: 174 biên chế.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, biên chế công chức được giao năm 2022 là 1.654 biên chế, giữ nguyên biên chế so với năm 2021./.

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(17/11)
(01/10)
(27/08)
(13/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(16/07)
(01/07)
(22/06)