Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
19/04/2021 
 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về kết quả lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện thành công những nội dung mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả của những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động tạo động lực và sự hứng khởi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ngày 14/4/2021 Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Thông qua công tác tuyên truyền sẽ góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, Nhà nước chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm về công tác học tập phổ biến quán triệt cách làm mới, tính lan tỏa trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc vào trong cuộc sống… Đối với nội dung tuyên truyền thường xuyên cơ bản và lâu dài sẽ tập trung tuyên truyền những cách làm mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tạo của cải vật chất và tinh thần, nâng cao đời sống nhân dân, gắn kết cộng đồng. Để công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 đạt hiệu quả cần tăng cường các hình thức tuyên truyền như: thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức giải báo chí về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kết hợp thông tin tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và tài liệu sinh hoạt chi bộ./.

Đính kèm: Kế hoạch số 30-KH/TU

BTL