Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị cấp phép TD tại khu vực không đấu giá cát sông Sắt 
05/10/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY