Thông tin đấu thầu
 
Thông báo (1) về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24thuộc núi Bà Râu, Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc 
12/07/2018 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa