Thông tin đất đai
 
Thông báo Về các vị trí đất, cơ sở hạ tầng kêu gọi đầu tư tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
13/10/2021 
 
Xem chi tiết tại đây