Thông tin đất đai
 
Thông báo Mời quan tâm tài trợ, xã hội hóa các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
14/09/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY