Thông tin đất đai
 
Thông báo Đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 
10/05/2021 
 
Xem chi tiết tại đây