Cải cách hành chính
 
Tăng cường đổi mới, thay đổi cách lãnh đạo chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới 
18/09/2020 
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật ...

Theo kết quả bảng xếp hạng điểm số DDCI Ninh Thuận 2018-2019 được công bố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng ở vị trí thứ tư và đã làm tốt 06/08 chỉ số là: Vai trò người đứng đầu đứng thứ 2/28 với 8.64 điểm; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin đứng thứ 2/28 với 8.1 điểm; Tính năng động và hiệu lực của hệ thống đứng thứ 8/28 với 7.99 điểm; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đứng thứ 2/28 với 7.81 điểm; Thiết chế pháp lý đứng thứ 11/28 với 7.18 điểm và Chi phí không chính thức đứng thứ 13/28 với 6.8 điểm; Chi phí thời gian đứng thứ 15/28 với 7.07 điểm và Cạnh tranh bình đẳng đứng thứ 26/28 với 3.76 điểm. Đạt được kết quả theo đánh giá nêu trên là do sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Lãnh đạo Sở đã nổ lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai áp dụng các mô hình cải cách mới, mang tính đột phá mạnh mẽ, như: tổ chức triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND tỉnh giao; triển khai các mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp; bên cạnh đó, việc áp dụng hiệu quả các khâu tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh góp phần rút ngắn 40-60% thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính so với quy định, giảm chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết TTHC thời gian qua đã đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận, hiện nay tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 105 thủ tục hành chính, trong đó: danh mục dịch vụ công mức độ 3: 73 thủ tục hành chính; danh mục dịch vụ công mức độ 4: 32 thủ tục hành chính. Các danh mục thủ tục hành chính đều được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.ninhthuan.gov.vn và phầm mềm xử lý hồ sơ một cửa của tỉnh tại địa chỉ hcc.ninhthuan.gov.vn  từ đó, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, tìm hiểu tra cứu TTHC, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ một cách thuận tiện.

Theo kết quả đánh giá DDCI Ninh Thuận 2018-2019, các chỉ số: Vai trò người đứng đầu đứng thứ 2/28 với 8.64 điểm, Tính minh bạch và tiếp cận thông tin đứng thứ 2/28 với 8.1 điểm, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đứng thứ 2/28 với 7.81 điểm đó là những vị trí được đánh giá có thang điểm rất cao và điều đó cũng thể hiện được vai trò của người đứng đầu Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, với thái độ làm việc tận tâm và luôn luôn theo dõi, bám sát công việc điều hành hoạt động chung của ngành, góp phần chung vào nội dung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thể chế cũng như về thủ tục hành chính; tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin nhằm giúp cho cá nhân, tổ chức có thể tìm hiểu và nắm bắt thông tin, quy hoạch, tạo thuận lợi cho nhân dân trong quá trình giám sát các hoạt động quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần phải cải thiện nhiều hơn nữa đối với 02 chỉ số chưa làm tốt đó : Chi phí thời gian đứng thứ 15/28 với 7.07 điểm và Cạnh tranh bình đẳng đứng thứ 26/28 với 3.76 điểm.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Cải cách hành chính và cải thiện 2 chỉ số chưa làm tốt nêu trên, Giám đốc Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ kết quả đánh giá DDCI Ninh Thuận 2018-2019, kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, đề ra các biện pháp khắc phục; khuyến khích, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay tạo động lực thúc đẩy cải cách. Tập trung rà soát, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh; tham mưu xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng giảm số lượng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; không để xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn, trì hoãn thủ tục để trục lợi, cản trở đáng kể đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tham mưu văn bản, giải quyết thủ tục hành chính không đúng thời hạn quy định, kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong bối cảnh “chung sống” với dịch Covid-19 hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân./.
Nguyễn Tiến Dũng