Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
THông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 
16/03/2020 
 
Xem chi tiết tại đây