Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 9 Liên quan đến các địa điểm ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
22/07/2021