Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 8 Liên quan đến các địa điểm ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
21/07/2021