Chính trị - Xã hội
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành 
16/04/2021 
 
Xem chi tiết tại đây