Cải cách hành chính
 
SỬA LẠI TRANG 1 DANH MỤC, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
08/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây