Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên Cổng dịch vụ công tỉnh 
04/08/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY