Chính trị - Xã hội
 
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
23/06/2021 
 
Xem chi tiết tại đây