Chính trị - Xã hội
 
Báo cáo Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố 
23/06/2021 
 
Xem chi tiết tại đây