Chính trị - Xã hội
 
Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 
07/09/2021 
 

Ngày 31/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết).

Theo đó, Nghị quyết xác định phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành của toàn xã hội; có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; đồng thời, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế trụ cột của tỉnh và là ngành kinh tế tổng hợp tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác; không nhất thiết địa phương nào cũng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút 3,5 triệu lượt khách

 

Mục tiêu của Nghị quyết là đến năm 2025, phấn đấu thu hút 3,5 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế chiếm khoảng 12-13%; doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GRDP và giải quyết việc làm cho 15% lao động của toàn tỉnh. Đến năm 2030, du lịch Ninh Thuận thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Ninh Thuận trở thành điểm đến du lịch đặc biệt hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao so với khu vực và cả nước. Phấn đấu đón 06 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế chiếm khoảng 14-15%, doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng, đóng góp 15% GRDP và giải quyết việc làm cho 20% lao động của toàn tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu tại Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp gồm:

- Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch.

- Phát triển ngành du lịch mang tính chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

- Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ngành du lịch.

- Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.

- Đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

- Thực hiện chuyển đổi số; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(27/10)
(27/10)
(26/10)
(26/10)
(24/10)
(22/10)
(22/10)
(21/10)
(21/10)