Văn bản bầu cử
 
Một số văn bản chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
03/03/2016 
 
- Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia .........6
- Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 .....................................9
- Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ...................................................13
- Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ...................................18
-  Tuyên  truyền  cuộc  bầu  cử  đại  biểu  Quốc  hội  khóa  XIV  và  đại  biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ...................................21
- Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 ...........................29
-  Kế  hoạch  triển  khai  tổ  chức  thực  hiện  Chỉ  thị  số  51-CT/TW  của  Bộ
Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ...................................33
- Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ...................................45
-  Quyết  định  thành  lập  Tiểu  ban  Tuyên  truyền  cuộc  bầu  cử  Quốc  hội
khóa  XIV  và  đại  biểu  Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh  Ninh  Thuận  nhiệm  kỳ
2016-2021 ...............................................................................................49
- Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh và giải quyết đơn thư khiếu nại,
tố cáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 .............................................52
- Quyết định thành lập Tiểu ban Nghiệp vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội  khóa  XIV,  đại  biểu  Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh  Ninh Thuận  nhiệm  kỳ
2016-2021 ...............................................................................................55

Đính kèm file một số văn bản