Thông tin đất đai
 
Kết quả lựa chọn đơn vị thu hồi khối lượng đất đá tại bãi thải Công trình đập dâng Tân Mỹ 
16/06/2021 
 
Xem chi tiết tại đây