Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 
28/05/2021 
 

Ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2590/KH-UBND về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIVĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phát hiện, xây dựng và lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay; qua đó, tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những

phong trào thi đua trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

 

Nội dung thực hiện Kế hoạch gồm: lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu; Tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách, môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình; Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội; Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả của các điển hình trong mỗi giai đoạn, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu; Tổ chức tham quan, giao lưu trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến; Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, lĩnh vực như: Xây dựng nông thôn mới; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Dạy tốt - Học tốt; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(18/06)
(16/06)
(16/06)
(09/06)
(04/06)
(03/06)
(02/06)
(28/05)
(27/05)
(26/05)