Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
07/09/2021 
 

Ngày 03/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4654/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình văn hóa có giá trị tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận vì sự phát triển chung, bền vững của đất nước.

Bẫy đá Pinăng Tắc là một trong những di tích lịch sử

được đầu tư, tôn tạo trong thời gian tới

 

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ chủ yếu gồm:

- Hoàn thành việc lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích tháp Hòa Lai và tháp Pô Klong Garai gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2030.

- Tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh có giá trị tiêu biểu.

- Thực hiện các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng, bao gồm: Duy tu, bảo trì hệ thống trưng bày và kho lưu giữ hiện vật của bảo tàng tỉnh; kiểm kê, sưu tầm di vật, hiện vật, cổ vật quý hiếm.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa của tỉnh Ninh Thuận; tổ chức các liên hoan, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, các triển lãm về di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp thực hiện như: Phổ biến, nâng cao nhận thức, pháp luật về di sản văn hóa; tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng chuyên mục về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực thực hiện kế hoạch; huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và xã hội đối với lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để tranh thủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(27/10)
(27/10)
(26/10)
(26/10)
(24/10)
(22/10)
(22/10)
(21/10)
(21/10)