Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 
27/04/2021 
 

Ngày 23/4/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1956/UBND-KH triển khai thực hiện “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là Kế hoạch); theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhận thức sâu sắc về chủ trương thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận văn minh, giàu đẹp.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và năng lực điều hành thực hiện của chính quyền các cấp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và Nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa theo hướng văn minh, hiện đại, trên cơ sở kế thừa và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời loại bỏ những hủ tục lạc hậu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường

là một trong những nội dung thực hiện Kế hoạch (Ảnh: sưu tầm)

 

Nội dung thực hiện Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các tầng lớp Nhân dân về văn hóa, văn minh đô thị; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao; Đảm bảo trật tự xã hội; Giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; Xóa bỏ tình trạng quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị và giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt hành vi lang thang xin ăn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Đào Nhật Đạc