Thông tin đấu thầu
 
Hủy bỏ về việc phê duyệt Danh mục dự án Nhà máy điện gió Bim 
09/03/2021 
 

Ngày 08/3/2021,  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có công văn số 1099/UBND-KTTH  về việc hủy bỏ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục dự án Nhà máy điện gió Bim.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo số 741/TB-SKHĐT về thu hồi và hủy bỏ Thông báo mời quan tâm số 475/TB-SKHĐT ngày 17/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đến các Nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm đăng ký đầu tư dự án được biết. Lý do: Dự án Nhà máy điện gió Bim không thuộc trường hợp đấu thầu để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo ý kiến của các Bộ, ngành trung ương./.

Xem chi tiết đính kèm tại đây