Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị tổng kết việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
24/10/2021 
 

Chiều ngày 22/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và các đại biểu báo cáo, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua; kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc (như: Chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh còn những bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế; có những vấn đề phát sinh trong thực tế nhưng chưa được pháp luật quy định; một số quy định về đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ của Trung ương chưa rõ ràng dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng; việc quy định các trường hợp thu hồi đất quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013 chưa rõ ràng, đặc biệt là đất phát triển khu đô thị mới và các dự án thực hiện theo phương thức thoả thuận theo Điều 73 Luật Đất đai;,...) và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnhthời gian tới.Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền khẳng định: Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ hết sức phức tạp, khó khăn, nhạy cảm, thường phát sinh những khiếu nại, khiếu kiện do xung đột lợi ích giữa tổ chức, cá nhân thực hiện thu hồi và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, đây là một trong những điểm nghẽn, khó khăn, phức tạp ảnh hưởng lớn đến việc GPMB, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình, quy định (để thay thế các Quyết định: Số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016; số 15/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; số 17/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021), trong đó xác định rõ: Những chính sách được quy định ở các Điều, Khoản,... tại 03 Quyết định còn phù hợp tiếp tục đưa vào quy định mới; những bất cập, hạn chế, thiếu sót cần thay thế, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương; những nội dung bồi thường, hỗ trợ đã được Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh cho chủ trương sẽ được quy định cụ thể trong chính sách mới,…. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung,… các quy định pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư,…) để giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh khi thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung./.

Minh Trung 
Tin đã đưa
(20/12)
(30/11)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)
(20/11)
(19/11)