Văn bản bầu cử
 
Hỏi đáp về bầu cử 
03/03/2016 
 
Câu 1: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa chính trị như thế nào? .........60
Câu 2:Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy Nhà
nước ta? ...................................................................................................60
Câu 3:Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất,
cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân? ...............................................61
Câu 4: Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì? ..........62
Câu  5: Nguyên  tắc  và  hiệu  quả  hoạt  động  của  Quốc  hội  nước  ta  như
thế nào? ...................................................................................................64
Câu 6:Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào? ........................64
Câu 7:Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? ....65
Câu 8:Nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được quy định
như thế nào? ............................................................................................66
Câu 9: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?.....66
Câu 10: Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như
thế nào? ...................................................................................................67
Câu 11:Đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì? ....................67
Câu 12:Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như
thế nào? ...................................................................................................68
Câu  13: Tổ  chức  của  Hội  đồng  nhân  dân  cấp  tỉnh  theo  Luật  tổ  chức
chính quyền địa phương có gì mới? ........................................................69
Câu 14:Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện theo Luật tổ chức
chính quyền địa phương có gì mới? ........................................................71
Câu 15:Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã theo Luật tổ chức chính
quyền địa phương có gì mới? ..................................................................71
Câu 16:Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định
như thế nào? ............................................................................................72
Câu 17:Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện được
quy định như thế nào? .....................................................................................77
Câu 18:Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc
tỉnh được quy định như thế nào? ...................................................................80
Câu 19:Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã được quy định
như thế nào? ......................................................................................................80
Câu 20:Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường, thị trấn
được quy định như thế nào? ...........................................................................81
Câu 21:Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng
những tiêu chuẩn gì? ........................................................................................82
Câu 22:Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? .......................................83
Câu 23:Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? ...............83
Câu 24:Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được
tiến hành theo những nguyên tắc nào? .........................................................84
Câu 25: Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?............................84
Câu 26:Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? ............................84
Câu 27: Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp? .........................................85
Câu 28:Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín? ...............................................86
Câu 29:Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật? ..................................86
Câu 30:Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV là bao nhiêu? Việc dự kiến
cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV quy định như thế nào? ...................................................................87
Câu 31:Số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu
số được quy định như thế nào? ......................................................................88
Câu 32:Đơn vị bầu cử là gì? Có bao nhiêu loại đơn vị bầu cử trong cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp? ..........88
Câu 33:Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn
vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? ........89
Câu 34:Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến
hành như thế nào? ............................................................................................89
Câu 35:Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào?  ...............................90
Câu 36:Ủy ban bầu cử ở các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp? ............................................................91
Câu 37:Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và thành
viên của các tổ chức này có được vận động bầu cử cho những người ứng cử
không?  ...............................................................................................................92
Câu 38:Khi nào Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối
với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? .................93
Câu 39:Pháp luật Việt Nam quy định về cử tri như thế nào? ...................93
Câu 40:Việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định
như thế nào? ......................................................................................................94
Câu 41:Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy
định như thế nào? ............................................................................................95
Câu 42:Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri .......96
Câu 43:Trường hợp nào được bổ sung vào danh sách cử tri? ..................96
Câu 44: Trường hợp nào bị xóa tên khỏi danh sách cử tri? .......................97
Câu 45: Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? ...............97
Câu 46: Việc niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? .....99
Câu 47:Cử tri thay đổi nơi cư trú sau khi niêm yết danh sách cử tri, có
được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú mới
hay không? .........................................................................................................99
Câu 48: Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh? ............................................100
Câu 49:Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện? ........................101
Câu 50: Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc
hội và bầu cử cả ba cấp đại biểu Hội đồng nhân dân? ..............................102
Câu 51:Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày niêm yết danh
sách cử tri cho đến ngày bỏ phiếu vì các lý do khác nhau thì ghi tên vào
danh sách cử tri ở đâu để thực hiện quyền bầu cử? ..................................102
Câu 52:Quyền bầu cử của những công dân bị Tòa án kết án tù nhưng được
hưởng án treo được quy định như thế nào? ..............................................103
Câu 53:Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri được
thực hiện như thế nào? .................................................................................103
Câu 54:Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự
ứng cử? ............................................................................................................104
Câu 55:Những người nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân? .............................................................................105
Câu 56:Một người có thể đồng thời ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
Hội đồng nhân dân được không? ................................................................105
Câu 57:Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền lập danh sách những người
đủ tiêu chuẩn ứng cử? ...................................................................................106
Câu 58: Thời hạn gửi, lập và công bố danh sách chính thức những người
ứng cử được quy định như thế nào? ...........................................................107
Câu 59:Số người ứng cử ở đơn vị bầu cử được quy định như thế nào? ......107
Câu 60:Khi lập danh sách những người ứng cử, cơ quan, tổ chức, đơn vị
nào có trách nhiệm xác minh, trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với
người ứng cử?.................................................................................................108
Câu 61:Các khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và các khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử
được thực hiện như thế nào? .......................................................................109
Câu 62: Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại, tố cáo, kiến nghị
đối với người ứng cử được quy định như thế nào?...................................110
Câu 63:Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? ......110
Câu 64:Các hình thức vận động bầu cử của người ứng cử? ...................111
Câu 65: Hội nghị tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử do ai tổ chức và có
những nội dung gì? .......................................................................................111
Câu 66:Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin
đại chúng được quy định như thế nào? ......................................................113
Câu 67: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử
được quy định như thế nào? ........................................................................114
Câu 68:Trong vận động bầu cử, pháp luật cấm những hành vi nào? ....115
Câu 69:Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử gồm những
bước, công đoạn nào? ...................................................................................115
Câu 70:Hội nghị hiệp thương là gì? Do cơ quan, tổ chức nào triệu tập và
chủ trì? ............................................................................................................116
Câu 71: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương cho người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào? ...117
Câu 72:Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương cho người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào? ................117
Câu 73:Hội nghị cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành như thế nào? .............117
Câu 74:Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành như thế nào? .....................120
Câu 75: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương cho người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào? ............121
Câu 76: Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trong trường hợp nào
thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Ai có quyền
quyết định? .....................................................................................................122
Câu 77: Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu
có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không? Ai có quyền
quyết định? .....................................................................................................122
Câu 78: Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử có phải kiểm tra hòm phiếu trước
sự chứng kiến của cử tri không? ..................................................................122
Câu 79:Cử tri có được bầu cử thay không? ..............................................123
Câu 80: Người không tự mình viết được phiếu bầu có được nhờ người khác
viết hộ hay không? .........................................................................................123
Câu 81:Hòm phiếu phụ là gì? Trong trường hợp nào thì dùng hòm
phiếu phụ? ......................................................................................................124
Câu 82:Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được
chứng kiến việc kiểm phiếu?........................................................................124
Câu 83: Những phiếu bầu cử nào là phiếu hợp lệ?...................................125
Câu 84:Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ? ......................125
Câu 85:Các khiếu nại tại chỗvề việc kiểm phiếu được giải quyết như
thế nào? ...........................................................................................................125
Câu 86:Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như
thế nào? .................................................................................................126
Câu 87:Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành như thế nào? ..............126
Câu 88:Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như
thế nào? ...........................................................................................................127
Câu 89:Thẻ cử tri sau khi công dân đã bỏ phiếu xong thì xử lý như
thế nào? ...........................................................................................................128
Câu 90:Vi phạm pháp luật về bầu cử là gì? Người có hành vi vi phạm pháp
luật về bầu cử bị xử lý như thế nào? ............................................................128
Câu 91:Trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến
bầu cử? ............................................................................................................129
Câu 92: Trường hợp người bị tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức
khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri
hay không? ......................................................................................................130
Câu 93:Trường hợp người vừa câm, vừa điếc lại không biết chữ thì có được
ghi tên vào danh sách cử tri hay không? ....................................................131
Câu 94: Việc xác định người mất trí trong khi thực hiện quyền bầu cử và
ứng cử của công dân được tiến hành như thế nào? ..................................131
Câu 95:Những sự kiện bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu được xử lý
như thế nào? ...................................................................................................131
Câu 96:Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh được thành lập vào
thời gian nào? .................................................................................................132
Câu 97:Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh là gì? ..........132
Câu 98:Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh được thành lập vào thời
gian nào? .........................................................................................................133
Câu 99:Nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử tỉnh là gì? .....................................133
Câu 100:Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? .......133
Câu 101:Tỉnh ta có bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV? ................................................................................................................134
Câu 102:Tỉnh ta, có bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021? .....................................................................134

Tải file đính kèm