Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư về khảo sát kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 
16/06/2021 
 

Ngày 15/6/2021, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư về khảo sát kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm qua, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc tổ chức quán triệt Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính; ban hành Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 27/9/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trong đó xác định 14 nhiệm vụ cụ thể tập trung lãnh đạo quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; tham mưu UBND tỉnh kiến nghị và được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 29/10/2018.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 05 Nghị quyết về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế; về một số cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; về phát triển kinh tế biển giai đoạn đến năm 2020; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đồng bộ các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, gồm 186 thủ tục, trong đó: Lĩnh vực đăng ký kinh doanh có 110 thủ tục; lĩnh vực đầu tư các thành phần kinh tế có 28 thủ tục; lĩnh vực đấu thầu có 48 thủ tục. Về khảo sát sự hài lòng, từ năm 2016 đến nay, kết quả khảo sát việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá hài lòng trở lên chiếm tỷ lệ 97%.

 

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn

khảo sát làm việc với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 6/7/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các chỉ số liên quan. Hàng năm trên cơ sở kết quả đánh giá Chỉ số PCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh gắn với gặp mặt doanh nghiệp. Kết quả khảo sát, đánh giá năm 2020, chỉ số Gia nhập thị trường đạt 8,54 điểm, tăng 0,93 điểm, tăng 17 bậc so năm 2019 và xếp thứ hạng 08/63 tỉnh thành phố (năm 2016 xếp 30/63). Đây là chỉ số thành phần cải thiện điểm số nhiều nhất và xếp cao nhất trong các chỉ số thành phần PCI 2020 của tỉnh. Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, năm 2020, đạt 6,43 điểm, tăng 0,1 điểm nhưng giảm 01 bậc so năm 2019 và xếp hạng 37/63 tỉnh thành phố. Nhìn chung, kết quả Chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2020 đạt 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 05 bậc so với năm 2019 (37/63).

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xác định công tác cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm vừa cấp bách, thường xuyên và lâu dài của ngành Kế hoạch và Đầu tư; là mục tiêu, động lực và giải pháp góp phần quan trọng thu hút, khai thông các nguồn lực của các thành phần kinh tế, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Để làm được điều này, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đến công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Long Biên cũng lưu ý Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành, trọng tâm hoàn thành và triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đề án huy động nguồn lực; Đề án phát triển nguồn nhân lực; Đề án phát triển kinh tế biển; Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đề xuất cắt giảm 20-30%, trong đó thời gian giải quyết các Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý chức năng quản lý của ngành, phấn đấu giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo Kết luận số 113-TB/TU ngày 16/3/2021 của Bí thư Tỉnh ủy. Tăng cường thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch các thông tin về cơ chế, chính sách, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định. Phấn đấu đạt chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2021 cao hơn năm 2020./.

Nguyễn Anh Minh