Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Công bố thông tin daonh nghiệp theo Nghị định 81 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận. 
25/02/2021 
 
Xem chi tiết nội dung tại đây