Văn bản bầu cử
 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
03/02/2021 
 

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021;

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp;

Ngày 28/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Chỉ thị).

Theo đó, Chỉ thị giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở, ngành, địa phương thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các Sở, ngành, địa phương để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đảm bảo trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử.

Ngoài ra, Chỉ thị giao các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và chức năng quản lý nhà nước được giao; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; kịp thời gửi báo cáo đến Sở Nội vụ theo quy định để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp./.

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ