Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
26/04/2021 
 

Nhằm phục vụ hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tình. Qua đó, tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Ngày 22/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND kèm theo mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong đó, mã định danh của các cơ quan, đơn vị được phân theo 3 nhóm: Mã định danh của đơn vị cấp 2 gồm các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại Phụ lục I); Mã định danh của đơn vị cấp 3 gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (chi tiết tại Phụ lục II); Mã định danh của đơn vị cấp 4 gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị có mã định danh cấp 3 (chi tiết tại Phụ lục III). Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh khi có phát sinh đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: đổi tên, tách, nhập, giải thể, trong vòng 15 ngày phải ban hành văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh và công khai trên hệ thống.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Anh Vững