Danh mục Tài liệu Báo cáo phòng, chống tham nhũng 2019


DANH MỤC TÀI LIỆU
BÁO CÁO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

TT Nội dung chứng minh Số văn bản Ngày  ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu Đường dẫn điện tử (nếu có)
A. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  
I. Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN  
1.1 Văn bản chỉ đạo về công tác PCTN  
1.1.1 Triển khai công tác PCTN do Trung ương chỉ đạo  
  Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị Công văn số 1244/VPUB-TCDNC 26/3/2019 Văn phòng UBND tỉnh Tổ chức triển khai Văn bản số 3681 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chỉ thị số 27 Xem/Tải về 
  Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị Công văn số 1492/UBND-TCDNC 10/4/2019 UBND tỉnh Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU của Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân Xem/Tải về
Công văn số 1498/UBND-TCDNC 27/4/2019 UBND tỉnh Tham mưu báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/20219 của Bộ Chính trị. Xem/Tải về
  Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị Công văn số 54/UBND-VXNV 09/1/2020 UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quy định số 47-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị). Xem/Tải về 
  Chương trình công tác năm 2019 số 215-CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo TW về PCTN Văn bản số 153/VPUB-TCDNC 13/5/2019 Văn phòng UBND tỉnh Triển khai thực hiện Văn bản số 1148/VPCT-V.I  ngày 06/5/2019 của Văn phòng Chính phủ  về thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo PCTN. Văn bản phát hành chế độ mật 
  Văn bản số 4010-CV/BNCTW của Ban Nội chính TW. Kế hoạch số 173/KH/TU 10/6/2019 Tỉnh ủy Về sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KH – TC. Xem/Tải về
Công văn số 2618/UBND-TCDNC 20/6/2019 UBND tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị Xem/Tải về
  Nghị quyết số 02/2019/NĐ-CP của CP Công văn số 101/UBND-TCDNC 10/01/2019 UBND tỉnh Tổ chức triển khai Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của CP tại địa phương   Xem/Tải về
Công văn số 2042/VPUB-KTTH 10/6/2019 Văn phòng UBND tỉnh  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ Xem/Tải về
  Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ Công văn số 1528/VPUB-TCDNC 12/4/2019 Văn phòng UBND tỉnh  Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Xem/Tải về
  Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Công văn số 3017/UBND-TCDNC 16/7/2019 UBND tỉnh Tổ chức nghiên cứu, tham mưu thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương. Xem/Tải về
  Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 627/VPUB-TCDNC 18/02/2019 Văn phòng UBND tỉnh  Triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương. Xem/Tải về
  Quyết định số 861/QĐ-TTg Công văn số 3044/UBND-TCDNC 17/7/2019 UBND tỉnh  Tổ chức nghiên cứu, tham mưu thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương. Xem/Tải về
Công văn số 4697/VPUB-TCDNC 27/11/2019 Văn phòng UBND tỉnh Tham mưu báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Xem/Tải về
  Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 2738/UBND-TCDNC 27/6/2019 UBND tỉnh Tham mưu triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương. Xem/Tải về
Công văn số 5015/VPUB-TCDNC 19/12/2019 Văn phòng  Tham mưu thực hiện Công văn số 11282/VPVP-V.I ngày 11/12/2019 của Văn phòng Chính phủ Xem/Tải về
  Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 2451/VPUB-TCDNC 20/6/2019 Văn phòng  Tham mưu triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem/Tải về
Công văn số 2320/VPUB-TCDNC 12/6/2019 Văn phòng  Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Xem/Tải về
1.1.2 Triển khai công tác PCTN từ thực tế của địa phương
  Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị Công văn số 1893/UBND-TCDNC 8/5/2019 UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Xem/Tải về
Báo cáo số 179/BC/BCSĐ 22/5/2020 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Xem/Tải về
  Nghị quyết số 02/2019/NĐ-CP của CP Công văn số 479/UBND-KTTH 11/02/2019 UBND tỉnh Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Xem/Tải về
Kế hoạch số 538/KH-UBND 27/02/2019 UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Xem/Tải về
Báo cáo số  67/BC-UBND 13/3/2019 UBND tỉnh  Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Xem/Tải về
Kế hoạch số 936/KH-UBND 14/3/2019 UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 Xem/Tải về
Quyết định số 701/QĐ-UBND 06/5/2019 UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 554/QĐ-BTP ngày 8/3/2019 của Bộ Tư Pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Xem/Tải về
Công văn số 2459/UBND-KTTH 13/6/2019 UBND tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Xem/Tải về
Công văn số 2128/UBND-KTTH 15/6/2019 UBND tỉnh  Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Xem/Tải về
Công văn số 4980/UBND-KTTH 09/12/2019 UBND tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Xem/Tải về
Công văn số 2810/UBND-VXNV 04/7/2019 UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP. Xem/Tải về
  Văn bản số 4010-CV/BNCTW của Ban Nội chính TW Báo cáo số 352-BC/TU 30/7/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối vớ việc kê khi tài sản Xem/Tải về
Báo cáo số 199/BC-UBND 10/7/2019 UBND tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản.   Xem/Tải về
  Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ Công văn số 242/TTT-NV4 19/4/2019 Thanh tra tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Xem/Tải về
  Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Công văn số 3384/UBND-TCDNC 8/8/2019 UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Xem/Tải về
  Quyết định số 861/QĐ-TTg Công văn số 3659/VPUB-TCDNC 17/9/2019 Văn phòng UBND tỉnh Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ Xem/Tải về
Kế hoạch số 4071/KH-UBND 26/9/2019 UBND tỉnh  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Xem/Tải về
Báo cáo số 339/BC-UBND 06/12/2019 UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2019 – 2021” Xem/Tải về
  Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch số 3008/KH-UBND 15/7/2019 UBND tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Xem/Tải về
Báo cáo số 261/BC-UBND 16/9/2019 UBND tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại phương. Xem/Tải về
Báo cáo số 363/BC-UBND 30/12/2019 UBND tỉnh Về việc thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Xem/Tải về
  Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 2822/UBND-TCDNC 04/7/2019 UBND tỉnh  Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Xem/Tải về
  Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị Báo cáo số 162-BC/BCS 11/5/2019 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân Xem/Tải về
  Chương trình công tác năm 2019 số 215-CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo TW về PCTN Chương trình số 260-CTr/TU 03/5/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về cong tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng năm 2019 Xem/Tải về
Kế hoạch số 2529/KH-UBND 17/6/2019 UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng Xem/Tải về
  Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị Báo cáo số 2030/BC-SNV 20/7/2020 Sở Nội vụ Công tác xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy định về công tác cán bộ để phòng, chống tham nhũng Xem/Tải về
2 Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng  
2.1. Ban hành kế hoạch  
2.1.1. Hình thức kế hoạch Kế hoạch số 653/KH-UBND 25/02/2019 UBND tỉnh Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019   Xem/Tải về
Kết quả thực hiện xây dựng thể chế:  Quyết định số 87/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND tỉnh Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế, hợp đồng các tổ chức Hội năm 2019 Xem/Tải về
Quyết định số  88/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND tỉnh Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, chỉ tiêu hợp đồng đối với các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2019 Xem/Tải về
Quyết định số 89/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND tỉnh Quyết định về việc tạm giao biên chế sự nghiệp, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2019 Xem/Tải về
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND  18/01/2019
UBND tỉnh  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận Xem/Tải về
Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND 10/5/2019 UBND tỉnh Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Xem/Tải về
Thông báo số 40/TB-UBND 8/5/2019 UBND tỉnh Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2019 Xem/Tải về
Thông báo số 54/TB-UBND 17/6/2019 UBND tỉnh Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2019 Xem/Tải về
Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND   19/8/2019 UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. Xem/Tải về
Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND   16/10/2019 UBND tỉnh Về ban hành Quy chế về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ  liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Xem/Tải về
Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND  16/10/2019 UBND tỉnh Về ban hành Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Xem/Tải về
Quyết định số 484/QĐ-UBND 25/12/2019 UBND tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 Xem/Tải về
Quyết định số 2087/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND tỉnh Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 Xem/Tải về
Báo cáo số 329/BC-UBND 29/11/2019 UBND tỉnh Về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch năm 2020 Xem/Tải về
Thông báo số 99/TB-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Thông báo kết quả thi vòng 1 - kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2019 Xem/Tải về
5 Tham gia của xã hội trong công tác PCTN  
5.1 Xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN  
5.1.1 Có quy chế phối hợp: Không.   
5.2. Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát:  
Công văn số 619/UBND-VXNV 21/02/2019 UBND tỉnh Nội dung phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019. Xem/Tải về
Công văn số 5402/UBND-TCDNC 14/12/2018 UBND tỉnh Thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Xem/Tải về
5.3. Tổ chức tiếp công dân  
5.3.1 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh  
    Thông báo số 17/BTCDNC 28/12/2018 Ban Tiếp công dân - Nội chính Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 01/BTCDNC 15/02/2019 Ban Tiếp công dân - Nội chính Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 02/BTCDNC 27/02/2019 Ban Tiếp công dân - Nội chính Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 03/BTCDNC 27/3/2019 Ban Tiếp công dân - Nội chính Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 1827/VPUB-BTCDNC 04/5/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 2380/VPUB-BTCDNC 14/6/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 2943/VPUB-BTCDNC 25/7/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 3237/VPUB-BTCDNC 16/8/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 3457/VPUB-BTCDNC 30/8/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Công văn số 645/VPUB-BTCDNC 14/10/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 4322/VPUB-BTCDNC 31/10/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
Thông báo số 4760/VPUB-BTCDNC 29/11/2019 Văn phòng UBND tỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Xem/Tải về
5.3.1 Văn bản chỉ đạo sau tiếp dân  
    Văn bản số 100/UBND-TCDNC 10/01/2019 UBND tỉnh Tiếp công dân (vợ chồng ông La Lỹ và bà Thị Nhọn) Xem/Tải về
Văn bản số 266/UBND-TCDNC 22/01/2019 UBND tỉnh Tiếp, xử lý kiến nghị của ông Trần Hữu Vĩnh. Xem/Tải về
Văn bản số 265/UBND-TCDNC 22/01/2019 UBND tỉnh Tiếp, xử lý kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tỵ. Xem/Tải về
Văn bản số 2067/UBND-TCDNC 17/5/2019 UBND tỉnh Tiếp, xử lý kiến nghị của ông Đoàn Văn Sửu Xem/Tải về
Văn bản số 4639/UBND-TCDNC 08/11/2019 UBND tỉnh Tiếp, xử lý kiến nghị của bà Phạm Thị Lộc Xem/Tải về
5.3.2 Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân bằng các hình thức khác:  
Qua hộp thư mail của chuyên mục hỏi đáp – hoidap@ninhthuan.gov.vn