Báo cáo phòng, chống tham nhũng 2018

STT Nội dung chứng minh Số văn bản Ngày ban hành Đơn vị ban hành Trích yếu Đường dẫn điện tử (nếu có)
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
1 Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN
1.1 Văn bản chỉ đạo về công tác PCTN
1.1.1.1 Triển khai công tác PCTN do Trung ương chỉ đạo:
  - Chương trình số 142-Ctr/BCĐTW
  ngày 02/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương

- Văn bản số 3564/VPCP-V.I ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
483/KH-UBND 31/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch về công tác PCTN năm 2018 Tải về
    122/BC-UBND 18/5/2018 UBND tỉnh V/v kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
1.1.2 Triển khai công tác PCTN từ thực tế địa phương:
    174/BC-UBND 10/7/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay (từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018) Tải về
    2166/BC-UBND 17/8/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (thời kỳ từ ngày 01/8/2017 đến 31/7/2018) Tải về
1.2 Chương trình, kế hoạch PCTN
    483/KH-UBND 31/01/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch về công tác PCTN năm 2018 Tải về
2 Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng
2.1 Ban hành kế hoạch
2.2 Kết quả thực hiện xây dựng thể chế
    4389/UBND-KTTH 15/10/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận Thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tải về
2.3 Có kiến nghị hoàn thiện thể chế
3 Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
3.1 Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
    3375/KH-UBND 8/8/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch về việc tổ chức lớp đạo tạo, bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2018 Tải về
3.2 Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
3.2.1 Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg
3.2.2 Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW
3.2.3 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của địa phương
3.3 Sáng tạo trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
4 Công tác thanh tra, kiểm tra
4.1 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
    2260/QĐ-UBND  24/11/2017  UBND tỉnh
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh Tải về
    2264/QĐ-UBND 24/11/2018  UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 Tải về
4.2 Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra
4.2.1 Việc thực hiện thanh tra trách nhiệm
12 Thanh tra tỉnh 06/KL-TTT 18/9/2018 Thanh tra tỉnh
Kết luận thanh tra trách nhiệm Ủy ban nhân dân Thuận Nam trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về
13 04/KL-TTT 12/6/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra trách nhiệm  trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Thông tin và truyền thông Tải về
14 03/KL-TTT 11/5/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra trách nhiệm  trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tải về
4.2.2 Việc triển khai kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội
4.2.2.1 Việc triển khai kế hoạch thanh tra KTXH
4.2.2.2 Kết quả thực hiện kế hoạch các cuộc thanh tra KTXH
27 Thanh tra tỉnh 01/KL-TTT 1/2/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận Tải về
28 02/KL-TTT 13/02/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Tải về
29 05/KL-TTT 27/7/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài chính tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Tải về
30 07/KL-TTT 13/11/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng kinh phí ngân sách thanh toán lương, đồng thời đề nghị thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên các trường thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Tải về
31 08/KL-TTT 22/11/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng kinh phí ngân sách thanh toán lương, đồng thời đề nghị thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên các trường thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Phan rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận Tải về
32 09/KL-TTT 14/12/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí, mua sắm thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận Tải về
33 5137/KL-UBND 28/11/2018 UBND tỉnh Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất tại dự án Trường bắn thao trường huấn luyện Núi Đỏ Tải về
34 4122/KL-UBND  25/9/2018 UBND tỉnh Kết luận thanh tra việc giao đất, quá trình quản lý, sử dụng diện tích 06 ha đất được giao cho hộ ông Đạt Chữ tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam (theo Quyết định số 302/QĐ/UB.NP ngày 04/6/1994 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước) Tải về
35 10/KL-TTT 17/12/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư; công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động quản lý đầu tư, tiếp nhận, hướng xử lý hồ sơ và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và đầu tư và Văn phòng phát triển kinh tế (EDO) tỉnh Ninh Thuận Tải về
36 11/KL-TTT 17/12/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, công tác giao đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
37 12/KL-TTT 19/12/2018 Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đã được điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng và rà soát đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh theo kế hoạch số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn huyện Bác Ái Tải về
4.2.3 Việc triển khai kế hoạch kiểm tra
5 Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN
5.1 Xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN
5.2 Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát
5.3 Tổ chức tiếp công dân
5.3.1 Việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND cấp tỉnh
    79/BC-UBND 20/3/2019 UBND tỉnh Ninh Thuận Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Tải về
5.3.2 Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân bằng các hình thức khác
6 Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN
6.1 Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin, báo cáo
    82/BC-UBND 28/3/2018 UBND tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2018 Tải về
    159/BC-UBND 28/6/2018 UBND tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
    137/BC-UBND 5/6/2018 UBND tỉnh Báo cáo công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 Tải về
    251/BC-UBND 27/9/2018 UBND tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 Tải về
    348/BC-UBND 26/12/2018 UBND tỉnh Báo cáo về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý IV và năm 2018 Tải về
    336/BC-UBND 19/12/2018 UBND tỉnh Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Tải về
    68/BC-UBND 12/3/2019 UBND tỉnh Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
    757/UBND-NC 28/02/2018 UBND tỉnh BC kết quả việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 Tải về
    37/2014/QĐ-UBND 13/5/2014 UBND tỉnh Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN Tải về
6.2 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương
B KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1 Việc thực hiện công khai, minh bạch
1.1 Thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử
1.2 Công khai minh bạch trong một số lĩnh vực được lựa chọn trong năm 2018
1.2.1 Công tác cán bộ
    635/UBND-KGVX 12/2/2018 UBND tỉnh V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
3 Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức
    635/UBND-KGVX 12/2/2018 UBND tỉnh V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
4 Minh bạch tài sản, thu nhập
4.1 Việc kê khai
   Đã thực hiện kê khai đầy đủ
    5241/UBND-TCDNC 5/12/2018 UBND tỉnh Báo cáo kết quả kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018  Tải về
    68/BC-UBND 12/3/2019 UBND tỉnh Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về