Hiển thị 5 10 15 [20] kết quả
Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai
Dự thảo Quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn để tổ chức nấu ăn cho học sinh tại một số trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2017
Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước ...
Nghị quyết về thu phí Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị quyết về việc vay vốn tham gia xuất khẩu lao động
Dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
Dự thảo Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Dự thảo Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông”
Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT
Dự thảo kế hoạch triển khai Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020
Dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020
Hiển thị 5 10 15 [20] kết quả