Hiển thị 5 [10] 15 20 kết quả
Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai
Dự thảo Quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn để tổ chức nấu ăn cho học sinh tại một số trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2017
Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước ...
Nghị quyết về thu phí Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Hiển thị 5 [10] 15 20 kết quả