Hiển thị 5 [10] 15 20 kết quả
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”
Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Báo cáo Đánh giá tác động Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách cấp không thu tiền giấy vở học sinh; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập vùng dân tộc thiểu sổ, miền núi
Dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Tờ trình Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Dự thảo Tờ trình Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ tiền thuê hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-BTTTT ngày 26/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hiển thị 5 [10] 15 20 kết quả