Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2017