Hướng dẫn sử dụng hỏi đáp thủ tục hành chính 
1. Gửi câu hỏi  

-     Để gửi câu hỏi về các thủ tục hành chính, click vào menu “Gửi câu hỏi” trong mục "Hỏi đáp thủ tục hành chính"

       
   -      Hiển thị màn hình để ban đọc gửi câu hỏi.    

     

 

    -    Nhập các nội dung vào, các mục có dấu (*) là mục bắt buộc nhập. Sau khi đã nhập các nội dung, click “Gửi”. Câu hỏi của bạn đã được gửi đến cơ quan chức năng.

   2. Xem các câu trả lời

  -   Để xem các câu hỏi và trả lời, click vào "Danh sách các câu hỏi và trả lời".