Hướng dẫn sử dụng bạn đọc hỏi cơ quan chức năng trả lời 
Công dân hỏi- cơ quan chức năng trả lời

-                      Để gửi câu hỏi, click vào “Gửi câu hỏi” trong mục “Công dân hỏi_CQCN trả lời”. Hiển thị màn hình-                      Nhập các nội dung, các mục có dấu (*) là mục bắt buộc phải nhập vào.

-                      Chọn vào dấu check “Chấp nhận các điều kiện của chúng tôi”.

-                      Sau khi nhập các nội dung, click “Gửi”. Nội dung câu hỏi của bạn được gửi tới ban quản trị website