UBND Tỉnh vừa gửi tới WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để lấy ý kiến nhân dân cả trong và ngoài tỉnh. WebSite UBND Tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
Các góp ý về văn bản dự thảo